Reglement

Art. 1 - De pikorde

Het principe "samen uit, samen thuis" wordt hoog in het vaandel gedragen.

Theo neemt de kop en Guido sluit de rij. De snelheid zal altijd aangepast worden aan het niveau van de hackers. Na een moeilijke passage wordt de snelheid verminderd om iedereen opnieuw te laten aansluiten

Voor het vertrek dienen de eventuele lichamelijke problemen zoals rugpijn, hartkloppingen, gezwellen op het achterwerk, enz... meegedeeld te worden om een inschatting te krijgen van hetgeen er gaat komen.

Er zullen voldoende plaspauzes gehouden worden vooral om toe te laten dat de druk op een gespannen blaas kan verlicht worden, dit om het vervolg van de rit in een aangename toestand verder te kunnen zetten.

Art. 2 - De kledij

De kledij bestaat voorlopig uit een korte fietsbroek met bretellen en een shirt. Het shirt draagt, op de rugzijde, de naam van de sponsor. Deze kledij dient met eerbied gedragen te worden en bij het begin van een tocht in propere staat te zijn.

Het is niet toegelaten om deze kledij te combineren met "andere" kledij tenzij de weersomstandigheden van die aard zijn dat het fietsen, enkel in de hackerskleren, een onaangenaam gevoel geeft.

Tijdens de recuperatie, na de tocht en in het clubhuis (voorlopig het café van de sponsor) zal er voor gezorgd worden dat de naam van de sponsor duidelijk getoond wordt aan de aanwezigen in het etablissement.

Wanneer, in uitzonderlijke gevallen, de recuperatie moet plaatsen vinden bij een concurrent van de sponsor, zal het tonen van de naam van de sponsor nog meer uitgesproken zijn.

Art. 3 - Verkeersreglement

De regels van het verkeersreglement zullen altijd gerespecteerd worden.

Wanneer een autobestuurder, en zeker een -bestuurster, spontaan de doorgang voor de hele groep (niet voor een individu) aanbiedt, dan zal deze handeling gehonoreerd worden door de hackers met een vriendelijk handgebaar. Dit handgebaar kan vergezeld worden met een vriendelijke glimlach.

Indien echter, door de geleverde inspanning, de glimlach eerder het uitzicht krijgt van een grimas (cfr. het scheve gezicht van Emiel Goele) dan dient dit achterwege gelaten te worden.

Art. 4 - Waardigheid van de naam Terrilhacker

Om de naam "Terrilhacker" in het vaandel te mogen dragen, dient er maandelijks minstens één terril bereden te worden met de fiets, tenzij de weersomstandigheden de veiligheid van de terrilhacker in gevaar kunnen brengen.

Er zal gestreeft worden om alle terrils in de omgeving, zijnde Winterslag, Waterschei, Zolder, Beringen en Eisden, te berijden gedurende één kalenderjaar.

Art. 5 - Behulpzaamheid

De terrilhackers zullen elkaar steeds bijstaan ingeval van technische problemen van welke aard dan ook zoals bijvoorbeeld het herstellen van een gebroken ketting, het vervangen van een lekke band, het oppompen van een platte band, enz...

Ten alle tijden zal geprobeerd worden om, tijdens het hacken van terreinen die afgebakend zijn met schrikdraden, de terrilhacker te vrijwaren van elektrische schokken, zeker wat betreft de gevoelige mannelijke delen, tenzij de terrilhacker hierom (voor welke reden dan ook) zelf verzoekt of het uitlokt (bijvoorbeeld om nog eens van de grond te gaan). In dit laatste geval zullen de andere hackers zich van elke commentaar onthouden om het respect voor de medehacker te behouden.

De hackers met de korte benen kunnen steeds rekenen op een spontane actie om de overschrijding van de hindernis te vergemakkelijken.

Art. 6 - Technische kennis

De terrilhacker die, in zijn vrije tijd, zijn technische kennis betreffende het herstellen van fietsen wens aan te scherpen verdient alle respect van de andere hackers. In de omgang zal zo'n hacker aanzien worden als een technisch onderlegde hacker.

Indien een herstelling uitgevoerd door deze hacker, niet het verwachte resultaat heeft, zullen de andere hackers zich discreet opstellen en van alle commentaar onthouden om de technische hacker niet in zijn eer te krenken.

Art. 7 - Verjaardag

Indien de verjaardag van een hacker plaatsvindt op de dag van een clubtocht, en de hacker voelt de drang opkomen om de medehackers, als blijk van erkentelijkheid, te trakteren dan zal dit in dank afgenomen worden.

De medehackers zullen als dank dan ook het verjaardagslied aanheffen en overgaan tot de felicitatieprocedure. Voorlopig maakt het zoenen onder mannen geen deel uit van deze procedure.

De verjaardagshymne van de Terrilhackers
Lang zal hij fietsen
hoog zal hij klimmen
Terrils zal hij hacken in de gloria
Met victoria
In de gloria

Hackers die het nadeel hebben dat hun verjaardag niet samenvalt met een tocht (en daarom de feliciatieprocedure zouden mislopen), moeten niet treuren omdat een traktatie op een andere datum door de andere hackers op evenveel eerbied kan rekenen als voor de hacker die jarig is op de dag van de tocht.

Art. 8 Lichaamsverzorging

Mannen zijn zoals wijn, zij worden beter bij het ouder worden. Maar de verzorging van het mannelijk lichaam eist bijzondere aandacht.

De benen leveren de stuwkracht voor het voortbewegen van de fiets en moeten dus zoveel mogelijk vrij en zonder weerstand de rotatie kunnen omzetten in een rechtlijnige verplaatsing. Een gladde huid kan hier een voordeel bieden, vandaar dat aangeraden wordt aan de hacker om de beharing, toch zeker op het zichtbaar gedeelte, van de benen deskundig te verwijderen of laten te verwijderen.


Dan is er ook nog de wrijving van het zitgedeelte met het zadel, deze wrijving geeft aanleiding tot een klacht die in de medische literatuur omschreven wordt als "zadelpijn". Ofwel kan ook hier de overtollige en nutteloze beharing verwijderd worden of kan er overgegaan worden tot het gebruik van zogenaamde "uierzalf".

Indien tijdens het nemen van een douche in een gemeenschappelijke ruimte vastgesteld wordt dat een hacker de ontharing verder heeft uitgevoerd (of laten uitvoeren) dan de plaatsen die aangeraden en verantwoord zijn, dan zal de vaststellende hacker zijn blik discreet afwenden van de "kale" plek van de medehacker.


Het openhouden van de luchtwegen is zeer belangrijk tijdens de tochten. Hierbij is het toegelaten om tijdens het fietsen de neusgaten vrij te maken van hinderlijke slijmen die de prestaties van de hacker nadelig kunnen beïnvloeden.

Deze reiniging gebeurt door het krachtig naar buiten persen van lucht terwijl 1 van de 2 neusgaten wordt dicht gehouden. Voor het uitoefenen van dit reinigingsritueel dient men zich te vergewissen van de positie van de hacker die naast of achter de uitpersende hacher fiets. Hackers in achterliggende orde worden geacht over de nodige reflexen te beschikken om wegvliegende speciën te ontwijken.

Art. 9 - Vuile praat

Wanneer mannen een tijdje in gezelschap zijn, dan neemt de conversatie de vorm aan van wat omschreven kan worden als "vuile praat". Ook de terrilhackers zullen aan dit maatschappelijk fenomeen niet kunnen ontsnappen. Dit omdat de samenstelling van de groep een afspiegeling is van de maatschappij.

Indien deze vuile praat, tijdens het fietsen, aanleiding geeft bij één of meerdere hackers tot zich ongemakkelijk voortbewegen omdat er bepaalde stoffen aangemaakt kunnen worden in het lichaam, die dan weer een lichamelijke reactie als gevolg hebben, door het aanhoren van zulke praat, dan zal er opgetreden worden tegen het uitbrengen van zulke praat.

Een mogelijke discrete oplossing is hier het opdrijven van het tempo, zodanig dat het spreken moeilijker wordt of het nemen van smalle paden zodanig het naast elkaar fietsen moeilijk wordt.

Deze laatste oplossing zal niet altijd werken omdat diegene die de vuile praat "verkoopt" dit ook kan doen met luide stem.

Er is nog geen oplossing gevonden wanneer de vuile praat verkocht wordt door de hacker in koppositie.

Art. 10 - Respect voor de natuur

Het favoriete actieterrein voor de terrilhackers zijn natuurgebieden. De natuurlijke biotopen hebben recht op het volle respect van de voortbewegende terrilhackers. De ontwikkelde snelheid laat niet altijd toe om de biotoop te ontdekken, daarom wordt er regelmatig halt gehouden op mooie uitzichtpunten om de natuur te aanschouwen en te laten opnemen door het geheugen van de hackers.

Hackers die de techniek van het meezuigeffect van de vooroprijdende hacker meester zijn, zien vaak enkel de achterband en achterkant van de voorliggende hacker en moeten aldus in de mogelijkheid gesteld worden om de pracht van de natuur te kunnen aanschouwen.


Bij het tot zich nemen van energierijke voedingsstoffen in vaste of vloeibare toestand en voorzien van een niet biologisch afbreekbaar omhulsel, zal men deze omhulsels steeds mee huiswaarts nemen om daarna een optimale recyclage mogelijk te maken en zodoende de biologische voetafdruk van de terrilhackers tot een minimum te beperken.

Art. 11 - Terreinkennis

Er wordt van de Terrilhackers een minimale terreinkennis verwacht. Daarom zullen er tijdens de ritten korte evaluatiemomenten ingebouwd worden om het verschil tussen Bokrijk en Kiewit, Hengel- en Kelchterhoef, Winterslag en Waterschei te testen. De juiste lokalisatie van de verschillende mijnterrils door de terrilhacker kan tot gevolg hebben dat het respect voor deze hacker een opwaartse duw krijgt en zodanig stijgt deze hacker in de rangorde.


Indien een hacker, zelfs na lang lidmaatschap faalt bij deze evaluaties, zullen de andere hackers zich discreet opstellen en bij het eventueel niet kunnen onderdrukken van een lachreactie het aangezicht van de falende hacker afwenden om deze laatste niet in verlegenheid te brengen.

Hackers die een aanzienlijke staat van dienst kunnen voorleggen, kunnen bij een eventueel negatieve tussenevaluatie een wildcard bekomen om alsnog hun activiteiten te kunnen verderzetten.

Art. 12 - Aantal artikels

Gelet op de staat van het geestelijk vermogen van de terrilhackers om informatie op te nemen, te onthouden en opnieuw te produceren is het noodzakelijk om het aantal artikelen van het reglement te beperken.

Deze beperking wordt ingesteld op 15, dit artikel inbegrepen.

Indien er toch noodzaak zou zijn om een nieuw artikel toe te voegen aan het reglement, dient een ander artikel verwijderd te worden.